قله سات - طالقان

روستای کرکبود:

 

در مسیر آبشار:

 

آبشار کرکبود:

 

آبشار کرکبود:

 

روستای کرکبود:

 

 

قله دومیل. گروهی از کوهنوردان کرجی دقایقی قبل از ما از مسیر اصلی به قله رسیده بودند.

 

قله دومیل:

 

 

چشمه پایین امامزاده:

 

چشمه اصلی، گوسفندسرا:

 

مسیر صعود به قله سات بعد از گوسفندسرا. البته قله پشت قرار داشته و از اینجا دیده نمی شود.

 

سنگ چین های بلند قبل از یال اصلی در ارتفاع 3620 متر:

 

قله سات:

 

قله سات:

پایان

/ 0 نظر / 627 بازدید